dimecres, de novembre 04, 2009

e dopo il viaç si scugne scomençâ a fâ alc

Bon, za dôs setemanis che soi tornât da Norvegje, biel viaç, lunc ma si sin divertûts, il paîs al è biel ancje se plui come robis naturâls, tipo a Oslo come robis storichis al jere pôc e nuie... e i presits a son altonons pai talians, il dopli e ancje di plui... a stâ un pâr di mês là tu vâs in faliment pensi... par tantis robis a son indevant come che mi spietavi, par esempli o vin cjapât un treno di gnot e dongje dai sedii comuts che tu podevis distirâti a regalavin ancje il kit par durmî cun cuviertute, cusin di sglonfâ e mascare pal lusôr... ducj chei che a àn cjapât un ICN o un Espres in Italie a san che durmî al è impussibil parcè che tu stâs plui che stret e in plui la int a fâs casin. Po al jere ancje biel il fat che se tu partavis lis butilis intun supermarket ti tornavin i bêçs dal vueit... un biel incentîf al ricicli! Po cumò soi ancjemò che mi stoi tornant a meti in timp cui studis, cun pocje voie di fâ... sabide e domenie e je vignude a cjatâmi A. di sù e o vin zirât un pôc insieme... tra l'altri, une biele scene: o jeri dongje de stazion di Bologne, sot di un tendon dulà che a vendin libris doprâts, sinti un frutut tabaiâ par furlan, ma mi sameave strani, voi dongje e mi meti a cjacarâ cu la mari, che e jere di Tarcint... mi à fat plasê sintî che e fevelave cui fruts par furlan, nol è che tu lu viodis tant spès vuê.... mandi al Rototom che al emigrarà a Barcelone, magari podessi fâlu ancje jo.....

dissabte, de setembre 19, 2009

Peule

Probabilmentri e je la peraule juste par descrivi lis ultimis dôs zornadis... îr orâl di OR, savevi dut, chel bastart al è lât a tirâ fûr dôs domandis une plui impestade di chê altre, cu la prime mi la soi gjavade, cu la seconde no... Se lavi dôs setemanis al mâr invezit di studiâ al jere miôr, di sigûr no blestemavi a chei livei. Che soi sfigât a voltis lu savevi ma mâl cussì no... po par tirâmi sù lis ai provadis dutis, zuiâ a trivial pursuit (e soi rivât ultim jo che soi campion uficiâl...), PES (e o vin finût la partide in vot, cun trê sconfitis di file), po stamatine o ai ancje pierdût al bus par lâ in stazion e o ai scugnût fâ ugo bassi-stazion corint. Miôr sta cuiets e spietâ che la peule cjaledi di une altre bande.... bon a la fin al gnervôs al reste, soi ancje che o ai di decidi se passâ ae benedete lauree magjistrâl, che lunis a scomencin lis lezions... ce mês di miarde. bon no dal dut, a la fin o ai ancje fat alc altri par fortune, soi lât a viodi i Coldplay a Udin cun A., biele coreografie ancje se no savevi lis cjanzons ;-D, e tra l'altri o ai ancje ospitât cinc amighis di L. che no savevin dulà lâ a durmî, ancje se chest al à volût dî fâsi un biel udin-grau dopo dal concert... soi lât un pâr di voltis in bici ancje se o ai za pierdût la forme, soi lât a viodi i Sud Sound System, biel fûr pal vin che mi soi stronfât intor ... si podarès ancje salvâ il mês ae fin.... ancje Avost, ben la prime metât, cun vacancis in Abruç e pe prime volte ancje in Molise (Molîs?), aka la regione che non esiste. Biei puescj, nature di gjoldi, paisuts su pai monts come une volte... un pôc come lis Marchis, ma doi secui fa. Biele ancje la cueste, mi à sorprindût Termoli (e ancje Vasto al merte une visite, e no dome ae Marine famose pai locâi :P). Bon par tignimi sù il morâl par fortune o larai di sigûr in Norvegje a cjatâ L. a metât Otobar e po a Novembar crodi ancje a Valencia... viva (la vida)

dissabte, d’agost 01, 2009

Holidays

Za Avost... timp di vancancis... no scrivi plui tant culì, come tantis robis i vûl costance, ma a la fin ancje scrivi alc ogni tant nol è mâl. Soi cjase za di une stemane, e o ai finût i esams ancje prime (il 20). Di chel pont di viste no soi metût benon, 4 fats, doi orâi par setembar, vôts a vonde bas... ma il probleme al è che soi simpri indecîs se cjapâ dut o tornâ a fâju par vignî fûr cun tun vôt decent, ma piardint plui agns... in plui ancjemò no ai decidût se passâ ae gnove riforme (Lauree Magjistrâl), che e à mancul esams (12 invezit che 17, di cui ben 6 a sielte, cumò dome 3). Cjalant su la cjarte a son un grum di vantaçs, ma come simpri (e in Italie chist al vâl di plui), la strada vecja si la cognòs, chê gnove no si sa. Cumò o torni une setemane in Abruç, aromai soi cuasi fis, ma son biei puescj, il mâr al è decent (invezit no sai ma a Grau mi samee simpri piês boh)  e po in Otobar no viodi l'ore di lâ a cjatâ L. in Norvegje. O provarin a viodi se intune setemane si rive a lâ a Nordkaap e tornâ ju cence murî, parcè che bon une volte che tu vâs là sù atu di no lâ fin a Cjâf nord?? Starin a viodi, se dopo rivi a cjatâ ancje cualchi altri viaçut tal forest, o speri che chest sedi un an di viaçs viodût che chei a dan sodisfazion plui di ogni altre robe. Ah, e soi ancje in buine forme, ala fin cuasi 500 km in biciclete, cumò o cognòs ogni paisut pussibil disore Bologne e dutis lis salidis plui bastardis. Mi mancje dome San Luca.

diumenge, de maig 24, 2009

Paris

O soi stât cun S. di sabide fin martars a Paris, mi mancjave te liste des capitâls de Europe, e mi à plasût a vonde, po o vin sparagnât sul durmî parcè che o sin stâs a cjase di A.... o ai di dî che o preferìs citâts un tic plui piçulis... però si scugne dî che cu la metro tu coris ben, al è dut un altri zirâ. po là a an bicicletis publichis, e dut, tant che tu podis cence problemis no vê une machine.... però no sai i mancje alc, forsit il mâr... e po al coste dut un casin, miôr la Spagne, par bevi un dôs robis tu âs di domondâ un prestit, e pur mi pâr che bevin instès... mah...tornant sin passât di 18 grâts là a 30 ca, e al è stât un brut colp... metât di Mai e za cussì cjaldon e je propi une peule, tu rivis a fâ di mancul di ce che tu fasevis , che al jere pôc.... po ben... di cheste setemane che ven o varessi di tacâ a studiâ ma al è che che si dîs simpri, in realtâ o varessi voie di tornâ a partî cumò, a la fin il dificil al è prime, dopo cuant che tu sês partît al è facil e tu continuaressis par simpri... stoi sudant par scrivi dôs riis, se scjafoias... dopo larai a fâ un zîr in bici par sudâ un pôc, parcè che pitost di sudâ e fâ nuie miôr sudâ e fa alc.... îr par viodi il Giro d'Italia a San Luca, pensi di vê piardût 3 litros di licuits........ siarin cui Après la Classe, from Salentu/France, cognossûts in the South l'estât passade


Paris la nuit est ancore plus jolie
Ca c’est la nuit qu’ il y a à Paris
Le peuple, la foule
Qui bouge come des fourmies
Ca c’est le monde qui vit a Paris
La musique se lève dans toute la ville
Le vin et la magie,de son parfum
La foule qui se lève à chanter
Vive le quatorze juillet

Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis
Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis,

Paris et les ruelles
Paris et ses galeries
L’odeur de la seine
Les histoires et sa magie
Les tetes coupèes
Pour avoir la libertè
Et come ce grand jour
rien ancore est changé
Paris, Paris
Paris, la paresseuse
Paris la nuit est ancore plus jolie
Paris, Paris
Paris et ses amoureux
Ca c’est le monde qui vit à Paris.
La musique se lève dans toute la ville
Le vin et la magie,de son parfum
La foule qui se lève à chanter
Vive le quatorze juillet

Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis
Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis,

Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis
Pa parappaparapapapaParis,
Pa parappaparapapapaParis,

RAGAMUFFIN :
An message

dilluns, d’abril 20, 2009

Musiche furlane

Tant timp, e miôr subit no fevelâ di universitât parcè che a saressin plui che altris blestemis.... ca mi coventaran 20 agns par rivâ in somp.... anyway, cambìn gjenar, e provin cu lis recensions, tant par no savê ce fâ. chê altre setemane mi soi scoltât un pôc Suns-Antologjie de musiche furlane vol1, cun dute la musiche furlane fin al 98. Nol è che sedi cussì espert di musiche furlane, parcè che no je mainstream, par cui tu âs di cirile tu e se no tu restarâs a Dario Zampa e pôc altri. Jo par dî la veretât o'nd ai cualchi disc, dlh posse, un di aldo rossi bielut vinçût doi agns fa su cun chei dal faf, dek ill ceesa (il miôr secont me, grant biel disc, gjenar+lenga) cjot lì di ROF, inzirli, cjatât fûr ancje chel par câs lì di ROF (pecjât che no ai i tescj, parcè che o capissi pôc e nuie) e vonde. ah no ancje un di un pâr di agns fa dai beâtles. par cui de musiche fin al 98 no cognossi nuie. e a son robis bielis. Mi son plasudis:
track 2, la mê preferide, test bielon
track 4, bielute
track 5, gran biel ritmi
track 9, biele base e biel test
track 6 diviarse, e furlan "me"
il disc al è ben fat, cuntun librut cun ducj i tescj... il probleme al è che dopo cjatâ altre robe al è dificil... su internet al è 0, anzi no si cjatin su utub a vonde videos di maieron, che al è brâf, mertarès plui atenzion... ma par esempli dai povolar ensemble nol è nuie. e spes al è dificil propi cjatâ i discs, parcè che magari a son finûts, e no ju ristampin, e si torne simpri lì. par esempli cirivi timp fa un libri par furlan, ma no si lu cjate di nissune bande. par cui no tu rivis a vignî fûr... mah let's go back to studying....

diumenge, de març 01, 2009

Cence titul

prin di març, e al è il prin post dal 2009... no sai dulà vevi let che un utent si romp i coions di scrivi su Wikipedia dopo 3-4 agns. soi plui o mancul lì ancje cul blog. il fat è che ancje cumò o stoi scrivint parcè che studiâ no ai voie, zuiâ a alc, neancje, par cui pluitost che butâmi sul liet ai dit, scrivin alc... îr mi si à ancje disfat la bici, bon disfate no ma no mi jentrave plui la marce di mieç devant, par cui o il rapuart al jere masse lisêr o masse dûr... però aromai voi su avonde, o ancje fat cualchi partidute di balon, mai stât in forme cussì crodi... pecjât che no ai voia di studiâ, no a je ma je pocje... cence contâ che al è l'incubo riforme-- DM270.... la ultime riforme de universitât, che ca e tache dal an che ven, cuindi no o sin i ultins a becasile in cûl... disi cussì parcè a samee jessi miôr, mancul esams, (12 vs 17) , di cui ben 6 a sielte (cumò a son 3......... e no disi altri)... dome che se tu vuelis passâ al gnûf ordinament, tu âs di pierdi un an, però se chest ti fâs sparagnâ un an dopo? stâ cul vecjo e cognossût o lâ cul gnûf, this is the problem.... e nol è facil. cun di plui il casin pal fat che o ai fat domande pal erasmus, e se voi là, o piardi lezions che no fasaran plui par vie dal cambiament di ordinament, ma sinceramentri soi orientât a sbatimi, voi in erasmus, mi divertissi, lassi un pôc chist paîs dal cazzo e cuant che torni viodarin no podin migo rompimi i coions ancje pes riformis. prime o dopo mi laurerai e al mancul o varai fat une esperience che e fâs curriculum...... po a son 5 agns che tabai di lâ al erasmus se cumò no voi mi cjapin pal cûl ducj ... e sul seri mi covente un change, la citât mi à rot lis balis, il paîs ancje, I need a change, e no soi neancje in USA dulà che al è Obama. Ah o ai fat domande pe Spagne, no sai parcè ma la Spagne mi ispire massse, mi samee di viodi l'Italie fate miôr, e po a la fin in cheste facoltât praticamenti o tu vâs in Spagne o tu vâs in Turchie. e il turc no mi interesse (par caritât biel puest sigûr, ma scjars fin pratic)... starin a viodi... tant nol è migo dit che mi cjoledin, ancje se la medie e je alte (27/1=27 :D)..... post lunc a la fin, la voie a ven scrivint....