divendres, de juliol 21, 2006

Vacancis, at last

Si, o ai siarât cuntun altri bon vôt par cui podi polsâ cumò... o voi un doi dîs in Umbrie e dopo un cuatri al mâr in Abruç. Po forsit mi butarai sul mâr nostran di Grau. Ciert che al è incredibil... ai 1 di Lui o jeri dut butât jù parcè che no saltave fûr nuie, cumò invezit o soi contenton. Miôr cussì. Ca il cjalt al è pardabon fuart, sui 36 grâts dopodimisdì, cul asfalt ch'al bute sù un grum. Bon cumò o sarai un mesut o plui cence Fastweb... in Friûl cul 56k mi samee di vê une biciclete invezit di une Ferrari... dute cuestion di abitudin. O varai cussì di lassâ un pôc stâ i progjets online, ma o crôt che il mont al larà indevant instès. O almancul speri. Mandi e buinis vacancis ai miei 4 letôrs (citazion dote di Alejandro Manzoni :D)

diumenge, de juliol 16, 2006

Lui sut, ma Lui fortunât

Lui fin cumò al è stât sut, ma fortunât. O ai cjapât doi trente e lode, in dôs materiis a vonde dificilis. Cumò miercus si finis, pò un mesut di relax no mi lu gjave nissun. Vuê pe prime volte si viodin i nûi e no il soreli. Bon a la fin il discors al è simpri chel, si sufrìs simpri sei pal cjalt che pal frêt. Intant o sin ancje campions dal mont, jo no ai fat tante fieste, ma soi content, àn zuiât a vonde ben, àn vût un biel cûl, e al è simpri biel bati i francês, che a'nd àn simpri di vê reson.

dissabte, de juliol 01, 2006

Int che fâs casin

Îr di sere mi veve vignût un biel nervôs, cun dute la int che passave sot dal barcon sunant il clacson e sberlant. Va ben un pôc però prime o dopo i si brusarà chel sunet no? Pò dut par une vitorie cuintri une scuadrute. Mah. Vuê par fortune al è un pôc mancul cjalt, al è un buerin biel. Martars speri di tornâ in Friûl a cjapâ un pôc di fresc, ancje se ca al è cjalt par dut. E no sai sarà parcè che soi za avilît di me parcè che tai ultins timps al va dut mâl, no voi indevant plui, ma la citât di estât mi samee cussì ...boh. Mi covanterès un pôc di fortune, che però no ai. O ai dulà che podares ancje fâ di mancul (un treno cu l'arie condizionade par dî). SFIGA GO AWAY PLEASE! Sperin ben di rivâ a mancul a gjoldi avost al mâr o dulà che o sarai