dissabte, d’abril 05, 2008

All done

Soi rivât insomp!!! miercui o ai fat l'orâl di fisiche cun chel mat, fûr cul cjâf... ma no dome pal mût di fâ, ma ancje par ce che nus à dit ae fin... robis che mi restaran impressis par simpri... magari lis scrivarai, ma cumò o soi dome content, mi sinti come se mi vessin gjavât un pês di 100kg che mi tormentave di 3 agns in ca...po joibe l'ultin esam, controlli automatici, un 26 cun tun tic di cûl che nol fâs mai mâl... e cumò al libret al è plen, 28 su 28. no crodevi di rivâ. prime dal esam di fisiche no ai durmît nuie di nuie par dôs gnots. ma cumò al è dut finût, in casin la fisiche e il dipartiment di miarde. speri di no tornâ mai plui la dentri. cumò lunis o voi a domandâ la tesi, e po par jugn o varessi di finî dut.... une estât cence nuie di fâ e nissune preocupzion...... unbelievable... unglaublich... no ai ancjemò realizât dal dut... masse content. e cumò mi podi ancje gjoldi un pôc la primevere e pensâ al futûr.
ah e îr mi à rivât ancje il pc, che lu vevi mandât pe seconde volte in assistence... e samee funzionâ....

1 comentari: